You are here: Home > NAMES OF KIMONO PARTS
NAMES OF KIMONO PARTS

**If you love Kimono and try to start a Kimono Life, it is good to know these Kimono parts names since you will be hearing these terms very often.


Women's KIMONO

onna kimono parts